Tankötelezettség - 2020

Az alábbi linken érhetik el a tájékoztatót a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

http://nebuloiskola.hu/include/letoltes/tajekoztato.pdf

 

 


 

 

KÖZLEMÉNY

a 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Mindezek alapján közlöm, hogy a beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök)      8.00 – 19.00 óra között,

2019. április 12. (péntek)          8.00 – 18.00 óra között.

Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) – (2) bekezdései alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó központ részére.

A Rendelet 22. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, és a szülő részére írásban közölni.

Az Nkt 37. § (2)-(3) bekezdései alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az adott intézmény fenntartójához kell benyújtani.

A Rendelet 23. § (4) bekezdése szerint, a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a járási hivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

A Rendelet 23. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény körzetében van.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatal

·          

 
 

 

A beiratkozáshoz szükséges:

·         a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya

·         az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

óvodai szakvélemény

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

- életvitelszerű tartózkodásról nyilatkozat szükséges (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes)

vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel)

vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves  érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

(2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (Javasoljuk, hogy az érintett szülők a fenti nyilatkozatot előzetesen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és a beiratkozáskor benyújtani. Letölthető az iskola honlapjáról: www.nebuloiskola.hu vagy személyesen kérhető az igazgatóhelyettesi irodában - Miskolc, Katowice u. 17.)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes Járási Hivatalnak kötelesek bejelentést tenni. (Nkt. 91.§)

 

A diákigazolvány igényléséhez előzetesen igazolvány képet kell készíttetni a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában.

(ahol be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányt)

Az Okmányirodában kiállítják a Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlap című nyomtatványt a gyermek számára, melyet a beíráskor szükséges az iskolában leadni.

 

 

 

Nebuló Általános Iskola és Vegyészeti Gimnázium

3533 Miskolc, Téglagyári u. 2    +36 20 9563484      info@nebuloiskola.hu